slide1v
 

Utazó gyógypedagógiai szolgálat

Intézményünk utazó gyógypedagógiai hálózatot működtet a nagykanizsai tankerület területén működő többségi óvodák, általános iskolák, középiskolák sni tanulóinak megsegítésére.

 

Az utazó gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű tanuló(k) speciális, sérülés specifikus egyéni fejlesztését koordinálja, szükség esetén kiegészítő vizsgálatot végez. Fejlesztési tervet készít a fogadó pedagógussal együttműködve, rendszeresen konzultációt, esetmegbeszélést tart, módszertani segítséget nyújt a tanórai és a délutáni foglalkoztatáshoz, illetve az adminisztrációs munkához a szakértői véleményben megfogalmazott fejlesztési irányok és a gyermek(ek) aktuális fejlettsége, perspektívái alapján, valamint közreműködik a szakértői véleményben előírt habilitációs/rehabilitációs foglalkozások megtartásában.

Fejlesztői nevelés-oktatás

A súlyosan, halmozottan sérült gyermekek nappali, iskolarendszerű fejlesztését heti 20 órában látjuk el. Ez a tevékenység rehabilitációs fejlesztő program, és egyéni fejlesztési tervek alapján folyik csoportos és egyéni foglalkozások keretében. A csoportban végzett tevékenységek a közösségi élmények átéléséhez, a társakkal és a felnőttekkel való együttműködés megtapasztalásához, gyakorlásához elengedhetetlenek. Az egyéni fejlesztések rendszere rugalmasan illeszkedik a csoportos foglalkozások hálójába. A egyéni fejlesztések új készségek és ismeretek elsajátítását célozzák.

A fejlesztő foglalkozások mennyisége, tartalma, időzítése, időtartama, szóhasználata, módszerei rugalmasan illeszkednek a gyermek mentális korához, beszédértésének szintjéhez, motoros készségeinek fejlettségéhez, valamint az elsajátítandó készségek, képességek sajátosságaihoz.

A fejlesztő tevékenység osztályfokba sorolás, valamint érdemjeggyel történő értékelés nélkül zajlik. Az éves teljesítményt szöveges értékelésben rögzítjük.

Arra törekszünk, hogy egy helyen, egy időben többfajta ellátási formát, s lehetőleg minél szélesebb körű terápiát biztosítsunk számukra.A fejlesztés főbb elemei:

Mozgásfejlesztés- gyógytorna

Önkiszolgálás,

kommunikáció (augmentatív kommunikáció, jel- és gesztusnyelv, Bliss elemei)

Basalis stimuláció.